search
Sök
menu
Meny

Energianvändning per årsarbetare

Som framgår av diagrammet används huvuddelen av energin i kommunal verksamhet i våra fastigheter (egna och inhyrda). I Program för hållbar utveckling – miljö finns mål om att den totala energianvändningen per heltidsanställd (uppvärmning, el, transporter) ska minska med minst 10 % 2009-2014. Utfallet 2014 var -11 % och målet nåddes därmed. Motsvarande mål för 2020 är en minskning med 20 %. Utfallet 2018 var -9,3 %. Det bedöms vara svårt att nå målet för 2020.

Energianvändning från kommunal verksamhet, exklusive kommunala bolag (kWh/år,årsarbetare)

Utsläppskälla Senaste värdet (kWh/årsarbetare) Datum
Totalt  20000 2018
Egenägda fastigheter  11800 2018
Inhyrda lokaler  4220 2018
Vatten och avlopp  1920 2018
Kommunägda fordon och arbetsmaskiner  1100 2018
Gatubelysning  722 2018
Övrigt  162 2018
Privat bil i tjänsten  74,0 2018
Flygresor  23,0 2018
Datakälla: Jönköpings kommun m.fl.

Kommentar

Det bör noteras att det fortfarande finns osäkerheter i statistiken och statistik från kommunala verksamheter som utförs i privat regi ingår varken i nyckeltalet eller i målet (till exempel friskolor, och privat hemtjänst). Beträffande inhyrda lokaler saknas fullständig statistik men en uppskattning har gjorts för 2009, som bygger på utsläppen i de egna fastigheterna, vilken har legat till grund även för övriga år t.o.m. 2013. Fr.o.m. 2014 har en beräkning genomförts med underlag från de största hyresvärdarna.

Indikator GM.7.8
Senast ändrad: 2019-09-03
Kontakt: