search
Sök
menu
Meny

Avfall

Skylt återvinningsstation
Foto: Christina Lindqvist

Vi arbetar ständigt för att förbättra avfallshanteringen för att minska avfallsmängden och öka möjligheten till återanvändning och återvinning av olika material samt minska spridningen av oönskade ämnen i vår miljö. Ytterligare mål och åtgärder finns redovisade i Avfallsplanen.

Lokala miljömål

Mindre avfallsmängd

MålPHU.16.1

Totala mängden hushållsavfall som uppstår inom kommunen ska minska till år 2015 och mängden avfall per invånare ska då motsvara 2004 års nivåer. (AP)

Målbedömning: Målet har inte uppnåttsMålet har inte uppnåtts
Åtgärdsstatus:  3 av 4 åtgärder är genomförda

God service

MålPHU.16.2

Minst 90 procent av kommuninvånarna ska vara nöjda med hur avfallshanteringen fungerar till 2014.

Målbedömning: Målet är uppnåttMålet är uppnått
Åtgärdsstatus:  1 av 1 åtgärder är genomförda

Fastighetsnära förpackningsinsamling

MålPHU.16.3

Erbjuda alla hushåll fastighetsnära insamling av förpackningsmaterial senast 2016. Villahushållen via fyrfackssystem, och lägenhetshushåll genom information och rådgivning för fastighetsägare tilll flerfamiljsfastigheter.

Målbedömning: Målet är uppnåttMålet är uppnått

Kundnöjdhet - farligt avfall

MålPHU.16.4

Förbättra möjligheterna att lämna farligt avfall som uppkommer i hushåll. 90 % av kommuninvånarna ska vara nöjda med hur de kan bli av med sitt farliga avfall 2015.

Målbedömning: Målet har inte uppnåttsMålet har inte uppnåtts
Åtgärdsstatus:  1 av 1 åtgärder är genomförda

Materialåtervinning

MålPHU.16.5

Minst 55 % av hushållsavfallet går till materialåtervinning inkl. biologisk behandling 2015. (AP)

Målbedömning: Målet har inte uppnåttsMålet har inte uppnåtts
Åtgärdsstatus:  1 av 1 åtgärder är genomförda

Rent hushållsavfall

MålPHU.16.7

Andelen förpackningar i hushållens restavfall ska minska med 50 % till 2016 jämfört med 2008.

Målbedömning: Målet har inte uppnåttsMålet har inte uppnåtts
Åtgärdsstatus:  1 av 1 åtgärder är genomförda

Nyckeltal

Avfall - materialåtervinning

IndikatorPHU.16.2

Mängd av olika avfallsslag där materialet återvinns.

Avfall - energiutvinning

IndikatorPHU.16.3

Mängd av olika avfallsslag där energin används genom förbränning.

Farligt avfall

IndikatorPHU.16.4

Insamlad mängd farligt avfall (kg/invånare)

Föroreningar i slam - kadmium, kvicksilver, PAH, PCB

IndikatorPHU.16.5

Halt kadmium, kvicksilver, PAH och PCB i slam.

Föroreningar i slam - bly och nonylfenol

IndikatorPHU.16.6

Halt bly och nonylfenol i slam.

Fosfor i slam som återanvänds

IndikatorPHU.16.7

Andel fosfor i slam som återanvänds.

Målområde PHU.16
Senast ändrad: 2019-01-11