search
Sök
menu
Meny

Energi


Foto: Christina Lindqvist

Samhällets användning av energi belastar miljön på flera olika sätt. Stoft, kolväten och tungmetaller försämrar luften och påverkar hälsan. Förbränning av fossila bränslen, t.ex. bensin och olja, bidrar till växthuseffekten och ger utsläpp av försurande och övergödande ämnen. Exempel på kommunal energiproduktion är fjärrvärmeanläggningar, vattenkraft, vind-kraft, biogas samt solceller och solvärme. Biogas är ett miljövänligt lokalt producerat bränsle som utvinns ur olika typer av avfall. Biogasen används både som bränsle i fjärr-värmenätet, för elproduktion och för produktion av fordons-bränsle.

Det är angeläget att energianvändningen effektiviseras i så stor utsträckning som möjligt. När man ska välja vilken typ av energikälla som är viktigast att effektivisera kan man beakta dels klimatpåverkan och dels primärenergianvändning. Be-greppet primärenergianvändning beskriver hur stor energi-användning som sker från den ursprungliga energikällan via distribution till den slutliga energianvändningen. Om hänsyn tas både till klimatpåverkan och primärenergianvändning bör följande prioritering tillämpas beträffande inom vilka områden energieffektiviseringsåtgärder bör vidtas:

1.El och fossila bränslen
2.Biobränslen
3.Fjärrvärme
4.Fjärrkyla

Lokala miljömål

Lägre energianvändning - geografiskt område

MålPHU.12.1

Energianvändningen¹) per invånare ska minska med minst 10 % från 1990-2020. (EoK)

Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnåsOsäkert om målet kan uppnås
Åtgärdsstatus:  6 av 8 åtgärder är genomförda

Kraftvärmeel/fjärrvärme

MålPHU.12.3

Senast 2015 ska minst 97 procent av den levererade energin för kraftvärme-el, fjärrvärme och ånga vara producerad från biobränsle, avfall eller återvunnen energi (t.ex. värmepumpar).

Målbedömning: Målet har inte uppnåttsMålet har inte uppnåtts
Åtgärdsstatus:  2 av 2 åtgärder är genomförda

Solceller – geografiskt område

MålPHU.12.8

Av den totala mängden elenergi som används i kommunen (geografiskt område) ska minst 3 % vara lokalt producerad solel senast 2030.

Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnåsOsäkert om målet kan uppnås

Lägre energianvändning – kommunal verksamhet

MålPHU.12.9

Den totala energianvändningen per heltidsanställd (uppvärmning, el, transporter) ska minska med minst 15 % 2016-2030.

Målbedömning: Målet bedöms inte kunna uppnåsMålet bedöms inte kunna uppnås
Åtgärdsstatus:  0 av 1 åtgärder är genomförda

Lägre energianvändning - kommunal verksamhet - delmål

MålPHU.12.5

Den totala energianvändningen per heltidsanställd (uppvärmning, el, transporter) och den totala energianvändningen i kommunal verksamhet ska minska med minst 20 % 2009-2020.

Målbedömning: Målet bedöms inte kunna uppnåsMålet bedöms inte kunna uppnås
Åtgärdsstatus:  4 av 5 åtgärder är genomförda

Energianvändning - Vätterhem

MålPHU.12.7

Vätterhem ska senast 2016 minska energianvändningen/m², Atemp* med 20 % jämfört med 2007 (motsvarar ca 20 GWh).

Målbedömning: Målet är uppnåttMålet är uppnått

Nyckeltal - geografiskt område

Lokalt producerad el

IndikatorPHU.12.2

Andel av använd elenergi som produceras i kommunen och är förnyelsebar.

Fjärrvärmeproduktion

IndikatorPHU.12.3

Tillförd energi för produktion av fjärrvärme (Jkpg-Huskv), ånga (Munksjö) samt el. (MWh)

Biogasproduktion

IndikatorPHU.12.4

Biogasproduktion

Förnybar energi, transportsektorn

IndikatorPHU.12.5

Andel förnybar energi i transportsektorn.

Förnybar energi, övriga sektorer

IndikatorPHU.12.6

Andel förnybar energi i alla sektorer utom transportsektorn (%)

Nyckeltal - Kommunal verksamhet

Energianvändning - kommunal verksamhet

IndikatorPHU.12.8

Total energianvändning i kommunal verksamhet (exkl. kommunala bolag)

Energianvändning per årsarbetare

IndikatorPHU.12.9

Energianvändning från kommunal verksamhet, exklusive kommunala bolag (kWh/år,årsarbetare)

Energianvändning - transporter/maskiner

IndikatorPHU.12.11

Energianvändning - transporter/arbetsmaskiner i kommunal verksamhet, Förvaltningsvis (MWh)

Energianvändning per årsarbetare - transporter/maskiner

IndikatorPHU.12.12

Energianvändning - transporter/arbetsmaskiner i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (kWh/anställd)

Energianvändning - elanvändning

IndikatorPHU.12.13

Energianvändning - el i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (MWh)

Energianvändning per årsarbetare - elanvändning

IndikatorPHU.12.14

Energianvändning - el i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (kWh/årsarbetare)

Energianvändning - persontransporter

IndikatorPHU.12.15

Energianvändning - persontransporter i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (MWh)

Energianvändning per årsarbetare - persontransporter

IndikatorPHU.12.16

Energianvändning - persontransporter i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (kWh/årsarbetare)

Energianvändning - kommunala fastigheter

IndikatorPHU.12.17

Köpt energi per m2 i egenägda fastigheter (kWh/m2)

Målområde PHU.12
Senast ändrad: 2019-09-16