search
Sök
menu
Meny

Giftfri miljö


Foto: Christina Lindqvist

Det är viktigt att förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället inte hotar människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Vi saknar dock fortfarande mycket kunskap om vilka egenskaper hos kemikalier och föroreningar som påverkar människors hälsa och miljön. Därför är riskerna svåra att begränsa. Jönköpings kommun var tidigare en utpräglad industrikommun. Mark i anslutning till industrier och deponier kan vara kraftigt förorenade. Mål och åtgärder med koppling till giftfri miljö redovisas även under övriga områden.

Lokala miljömål

Gifter i fisk

MålPHU.5.1

Halterna av kvicksilver, PCB och dioxiner i fisk i södra Vättern ska 2015 understiga angivna gränsvärden för konsumtion och saluhållning.

Målbedömning: Målet har inte uppnåttsMålet har inte uppnåtts
Åtgärdsstatus:  1 av 1 åtgärder är genomförda

Åtgärda förorenade områden med mycket stor risk

MålPHU.5.2

Minst 25 % av områdena med mycket stor risk (riskklass 1) för människors hälsa eller miljön ska vara åtgärdade senast 2025. (nationellt mål)

Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnåsOsäkert om målet kan uppnås
Åtgärdsstatus:  2 av 8 åtgärder är genomförda

Åtgärda förorenade områden med stor risk

MålPHU.5.3

Minst 15 % av områdena med stor risk (riskklass 2) för människors hälsa eller miljön ska vara åtgärdade senast 2025. (nationellt mål)

Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnåsOsäkert om målet kan uppnås
Åtgärdsstatus:  2 av 8 åtgärder är genomförda

Nyckeltal

Förorenade områden, riskklassning

IndikatorPHU.5.1

Antal riskklassade områden i Jönköpings kommun enligt MIFO-modellen.

Andel åtgärdade förorenade områden

IndikatorPHU.5.3

Andel åtgärdade områden i olika riskklasser enligt MIFO.

Målområde PHU.5
Senast ändrad: 2019-09-16