search
Sök
menu
Meny

Klimat

Vy över Vättern
Foto: Christina Lindqvist

Enkelt uttryckt innebär växthuseffekten att solstrålningen värmer upp jordytan och växthusgaserna i atmosfären håller kvar den utgående värmestrålningen genom att reflektera värmen tillbaka mot jordytan. Naturliga växthusgaser som finns i atmosfären är framförallt vattenånga och koldioxid. Våra mänskliga aktiviteter förstärker växthuseffekten utöver naturliga variationer, främst genom förbränning av kol, olja och naturgas som ökar halterna av koldioxid i atmosfären. Åtgärder med koppling till klimatfrågan redovisas huvudsakligen i avsnitten Stadsutveckling, Infrastruktur för trafik samt Energi och Transporter.

Lokala miljömål

Minskade utsläpp av växthusgaser – geografiskt område

MålPHU.1.3

Utsläpp av växthusgaser* i kommunen som geografiskt område ska minska med minst 85 % från 2005 till 2040. Som delmål ska utsläppen minska med minst 50 % från 2005 till 2030.

  • Beräknat utsläpp av växthusgaser enligt SMED (Svenska MiljöEmissionsData)
Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnåsOsäkert om målet kan uppnås
Åtgärdsstatus:  0 av 4 åtgärder är genomförda

Minskade utsläpp av växthusgaser - geogr. område - delmål

MålPHU.1.1

Utsläpp av växthusgaser* i kommunen som geografiskt område ska minska med minst 40 % från 1990 till 2020.

Målbedömning: Målet bedöms inte kunna uppnåsMålet bedöms inte kunna uppnås
Åtgärdsstatus:  11 av 17 åtgärder är genomförda

Minskade utsläpp av växthusgaser - per invånare

MålPHU.1.4

Utsläpp av växthusgaser* i kommunen som geografiskt område ska minska med minst 90 % per invånare från 2005 till 2040. Som delmål ska utsläppen minska med minst 70 % per invånare från 2005 till 2030.

  • Beräknat utsläpp av växthusgaser enligt SMED (Svenska MiljöEmissionsData)
Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnåsOsäkert om målet kan uppnås
Åtgärdsstatus:  0 av 1 åtgärder är genomförda

Minskade utsläpp av växthusgaser – övriga sektorer

MålPHU.1.5

Övriga sektorer (industri, arbetsmaskiner, jordbruk, produkt-användning, avfall och avlopp, energi och uppvärmning) ska minska sina utsläpp med minst 40 % till 2030. Basår 2005.

Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnåsOsäkert om målet kan uppnås

Minskade koldioxidutsläpp – kommunal verksamhet

MålPHU.1.6

Kommunal verksamhet ska senast 2030 vara fossilbränslefri avseende uppvärmning, el samt transporter (exkl. fossil del i avfall som eldas på Torsvik).

Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnåsOsäkert om målet kan uppnås
Åtgärdsstatus:  0 av 2 åtgärder är genomförda

Minskade koldioxidutsläpp - kommunal verksamhet - delmål

MålPHU.1.2

Det totala koldioxidutsläppet till följd av uppvärmning, el samt transporter i kommunal verksamhet ska minska med minst 70 % till 2020. Basår 2007.

Målbedömning: Målet bedöms kunna uppnåsMålet bedöms kunna uppnås
Åtgärdsstatus:  8 av 15 åtgärder är genomförda

Nyckeltal - Geografiskt område

Växthusgasutsläpp totalt (CO2-ekv)

IndikatorPHU.1.2

Växthusgasutsläpp totalt (ton CO2-ekv/år)

Transportsektorn - Växthusgaser

IndikatorPHU.1.3

Transportsektorn - Utsläpp av växthusgaser (CO2-ekvivalenter)

Övriga sektorer (ej transporter) - växthusgaser

IndikatorPHU.1.14

Övriga sektorer (ej transporter) - växthusgaser (CO2-ekvivalenter)

Nyckeltal - Kommunal verksamhet

Koldioxidutsläpp totalt - kommunal verksamhet

IndikatorPHU.1.4

Utsläpp av koldioxid från kommunal verkamhet (ton)

Koldioxidutsläpp per årsarbetare

IndikatorPHU.1.5

Utsläpp av koldioxid från kommunal verksamhet (kg/årsarbetare)

Koldioxidutsläpp - egenägda fastigheter

IndikatorPHU.1.6

Utsläpp av koldioxid från egenägda fastigheter (kg/m2)

Koldioxidutsläpp - transporter/maskiner

IndikatorPHU.1.7

Utsläpp av koldioxid från transporter/arbetsmaskiner i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (ton)

Koldioxidutsläpp per årsarbetare - transporter/maskiner

IndikatorPHU.1.8

Utsläpp av koldioxid från transporter/arbetsmaskiner i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (kg/årsarbetare)

Koldioxidutsläpp - persontransporter

IndikatorPHU.1.9

Utsläpp av koldioxid från persontransporter i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (ton)

Koldioxidutsläpp per årsarbetare - persontransporter

IndikatorPHU.1.10

Utsläpp av koldioxid från persontransporter i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (kg/årsarbetare)

Målområde PHU.1
Senast ändrad: 2019-09-16