search
Sök
menu
Meny

Konsumtion

Salladsbord
Foto: Christina Lindqvist

Varor och tjänster ger upphov till olika typer av miljöpåverkan genom sin livscykel: från design, råvaruutvinning och produktion till användning och slutgiltigt omhändertagande, inklusive transporter i alla led. Ett hållbart jord- och skogsbruk är en viktig grund i varuproduktionen. Exempel på miljöproblem som kan kopplas samman med produktion och konsumtion av varor och tjänster är utarmande av naturresurser och biologisk mångfald, klimatpåverkan och utsläpp av kemikalier.

Kommunen har som vision att vara en god förebild i miljöarbetet. Vi arbetar därför löpande med att på olika sätt förbättra verksamheten för att minska den totala miljöpåverkan. Detta gäller både den egna verksamheten och verksamhet/produkter som handlas upp.

Lokala miljömål

Mer ekologiska livsmedel

MålPHU.15.2

I kommunala kök ska minst 25 % av livsmedelskostnaden utgöras av ekologiska varor senast 2016 och minst 30 % senast 2020 (EUs förordning om ekologisk produktion eller motsvarande gäller för verifiering av att produkterna håller ekologisk standard).

Målbedömning: Målet bedöms inte kunna uppnåsMålet bedöms inte kunna uppnås
Åtgärdsstatus:  1 av 1 åtgärder är genomförda

Mindre klimatpåverkan från kommunala livsmedel

MålPHU.15.3

Klimatbelastningen per kg inköpta livsmedel ska minska med 10 % till 2025 och 15 % till 2030 jämfört med basår 2017. Detta åstadkoms bl.a. genom att använda mer grönsaker efter årstid, mindre rött kött och det röda kött som används ska så långt som möjligt vara svenskt naturbeteskött.

Målbedömning: Målet bedöms kunna uppnåsMålet bedöms kunna uppnås

Nyckeltal

Ekologiska livsmedel

IndikatorPHU.15.1

Andel ekologiska livsmedel i kommunal verksamhet av totala livsmedelsinköp i kronor.

Svenska livsmedel

IndikatorPHU.15.2

Andel svenska livsmedel i kommunal verksamhet av totala livsmedelsinköp i kg.

MSC-märkt fisk och skaldjur

IndikatorPHU.15.3

Andel MSC-märkt fisk och skaldjur i kommunal verksamhet i kg.

Livsmedelstyper

IndikatorPHU.15.4

Andel olika livsmedelstyper av totala livsmedelsinköp i kommunal verksamhet i kg.

Köttkonsumtion

IndikatorPHU.15.5

Andel olika köttslag av total inköpt mängd kött i kommunal verksamhet i kg.

Livsmedel - specifik klimatpåverkan

IndikatorPHU.15.6

Specifik klimatpåverkan till följd av kommunal livsmedelsanvändning (kg CO2-ekvivalenter per kg inköpt livsmedel)

Livsmedel - total klimatpåverkan

IndikatorPHU.15.7

Total klimatpåverkan till följd av kommunal livsmedelsanvändning (ton CO2-ekvivalenter )

Kemikaliekrav i upphandlingar

IndikatorPHU.15.8

Andel ramavtalsupphandlingar som berör prioriterade varor och produkter ur kemikalieperspektivet där kemikaliekrav har ställts.

Uppföljning av kemikaliekrav i upphandlingar

IndikatorPHU.15.9

Andel ramavtalsupphandlingar som berör prioriterade varor och produkter ur kemikalieperspektivet där ställda kemikaliekrav har följts upp.

Målområde PHU.15
Senast ändrad: 2019-09-16