search
Sök
menu
Meny

Hållbar arbetspendling - kommunanställda

Andelen arbetspendling genom ensamåkning i bil för kvinnor och män ska som årsmedelvärde minska till 38 % till 2020 (uppföljning med könsuppdelad statistik i intern resvaneundersökning).

Målet ska uppnås genom satsningar på erbjudanden till de anställda i form av t.ex. förmånscyklar och årskort på kollektivtrafiken. Även satsningar på stöldsäkra och väderskyddade cykelparkeringar vid kommunens arbetsplatser är en väg att få fler att cykla. Kommunens generella satsningar på cykel och kollektivtrafik kommer ha en påverkan på de kommunanställdas pendlarvanor.

Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås
Åtgärd Status Slutår Ansvar

Åtgärden är påbörjad

Åtgärden är påbörjad
Ny cykelkampanj
Åtgärden är påbörjad 2020 Stadsbyggnadsnämnden
Mål PHU.13.20
Senast ändrad: 2019-09-06
Delansvarig:
  • Barn- och utbildningsnämnden
  • Kommunstyrelsen
  • Kultur- och fritidsnämnden
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
  • Socialnämnden
  • Stadsbyggnadsnämnden
  • Tekniska nämnden
  • Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
  • Äldrenämnden
Kontakt:
  • Olle Gustafsson, Stadsbyggnadskontoret
Lokala målområden