search
Sök
menu
Meny

Hållbar arbetspendling - kommunanställda

Andelen arbetspendling genom ensamåkning i bil för kvinnor och män ska som årsmedelvärde minska till 38 % till 2020 (uppföljning med könsuppdelad statistik i intern resvaneundersökning).

Målet ska uppnås genom satsningar på erbjudanden till de anställda i form av t.ex. förmånscyklar och årskort på kollektivtrafiken. Även satsningar på stöldsäkra och väderskyddade cykelparkeringar vid kommunens arbetsplatser är en väg att få fler att cykla. Kommunens generella satsningar på cykel och kollektivtrafik kommer ha en påverkan på de kommunanställdas pendlarvanor.

Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås

Kvinnornas andel ensamåkning i bil vid pendling under helår 2014 var 44 %. 2016 hade den siffran ökat till 45 %.

Männens andel ensamåkning till/från arbetet under helår 2014 var 41 %. 2016 hade siffran ökat till 42 %.

Mål PHU.13.20
Senast ändrad: 2019-09-06
Delansvarig:
  • Barn- och utbildningsnämnden
  • Kommunstyrelsen
  • Kultur- och fritidsnämnden
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
  • Socialnämnden
  • Stadsbyggnadsnämnden
  • Tekniska nämnden
  • Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
  • Äldrenämnden
Kontakt:
  • Olle Gustafsson, Stadsbyggnadskontoret
Lokala målområden