search
Sök
menu
Meny

Färre tjänsteresor med egen bil

Användningen av egen bil i tjänsten i kommunal verksamhet ska minska med minst 20 % senast 2020 (basår 2014).

Detta mål handlar om personresor med privat bil i kommunens verksamhet. Ett första steg är att när så är möjligt använda förvaltningsbil eller kommunens Miljöbilspool istället för egen bil. För att underlätta valet av hållbara resor ska det finnas tillgång till tjänstecyklar och kollektivtrafikkort vid kommunens arbetsplatser. Ledningen behöver vara tydlig i sin kommunikation om att inte använda bil för tjänsteresor där hållbart alternativ fungerar t.ex. genom ökad information om resepolicyns urvalsstege för val av färdsätt.

Målbedömning: Målet är uppnått Målet är uppnått

Nyckeltal

Egen bil i tjänsten

IndikatorPHU.13.17.1

Användning av egen bil i tjänsten (km/årsarbetare)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2011
Mål PHU.13.17
Senast ändrad: 2019-09-05
Delansvarig:
 • Barn- och utbildningsnämnden
 • Individ- och familjeomsorgsnämnden
 • Kommunstyrelsen
 • Kultur- och fritidsnämnden
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
 • Socialnämnden
 • Stadsbyggnadsnämnden
 • Tekniska nämnden
 • Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
 • Äldrenämnden
Kontakt:
 • Olle Gustafsson, Stadsbyggnadskontoret
Lokala målområden