search
Sök
menu
Meny

Vatten och avlopp


Foto: Christina Lindqvist

Vatten- och avloppssystemet försörjer oss med dricksvatten och tar omhand avloppsvatten och dagvatten. Dricksvattnet ska ha god kvalitet och dagvatten samt avloppsvatten ska omhändertas på ett miljöriktigt sätt. Utsläppen av avlopps-vatten och dagvatten medför ofta påverkan på närliggande vattendrag. Avloppsvatten som renats i kommunala avlopps-reningsverk uppfyller normalt gällande krav på rening medan funktionen hos enskilda avloppsanläggningar varierar i stor utsträckning.

Lokala miljömål

Högre förnyelsetakt i VA-ledningsnät

MålPHU.10.1

Förnyelsetakten för kommunens VA-ledningsnät ska fr.o.m. 2015 vara 200 år.

Målbedömning: Målet bedöms kunna uppnåsMålet bedöms kunna uppnås
Åtgärdsstatus:  1 av 3 åtgärder är genomförda

Simsholmens avloppsreningsverk

MålPHU.10.2

Senast 2015 ska etapp 1 av anpassningen av Simsholmens avloppsreningsverk, till den förändrade miljö som stadens utveckling i området runt Simsholmen innebär, vara genomförd. Den första etappen avser lämpliga anpassningar (som kommer att utredas närmare) av den verksamhet som idag bedrivs inom området och därmed ingen flyttning av någon del av verksamheten.

Målbedömning: Målet är uppnåttMålet är uppnått
Åtgärdsstatus:  1 av 2 åtgärder är genomförda

Nyckeltal

Energianvändning, vatten och avlopp

IndikatorPHU.10.1

Energianvändning per levererad m3 vatten och per behandlad m3 avloppsvatten.

Utspädningsgrad - ARV

IndikatorPHU.10.2

Utspädningsgrad (behandlad mängd avloppsvatten/mängd avloppsvatten som debiteras)

BOD7, Ntot och Ptot från ARV

IndikatorPHU.10.3

Utsläpp av BOD7, Ntot och Ptot från kommunala avloppsreningsverk.

Cu, Zn och Ni från ARV

IndikatorPHU.10.4

Utsläpp av Cu, Zn och Ni från ARV Simsholmen, Huskvarna, Bankeryd och Gränna.

Övriga metaller från ARV

IndikatorPHU.10.5

Utsläpp av övriga metaller från ARV Simsholmen, Huskvarna, Bankeryd och Gränna.

Målområde PHU.10
Senast ändrad: 2019-09-06