search
Sök
menu
Meny

God bebyggd miljö

Illustratör: Tobias Flygar
Illustratör: Tobias Flygar

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.

Stadsutveckling

Stadsutbredning

IndikatorNM.15.1

Stadsutbredning - tätorter

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll
Senaste värdet: 52 ha/år2015

Förtätning - tätorter

IndikatorNM.15.2
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 17,4 invånare/ha2015

Förtätning - nybyggnation

IndikatorNM.15.3

Andel nya bostäder i förtätnings/omvandlingsområden i förhållande till totala antalet nya bostäder.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 72,0 %2018

Infrastruktur för trafik

Attraktiv kollektivtrafik

IndikatorNM.15.4

Andel personer (%) som bor på attraktivt avstånd (< 400 meter fågelvägen) från hållplats med olika kategorier av kollektivtrafik.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 88 %2018

Kollektivtrafik - omfattning

IndikatorNM.15.5

Antal fordonsmil per invånare som körs med buss och tåg i kollektivtrafik i Jönköpings kommun.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 8,1 mil/inv2018

Persontåg - dimensionerande 2 h

IndikatorNM.15.23

Maximalt antal persontåg under en 2-timmarsperiod

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 22 stycken2018

Persontåg - dygn

IndikatorNM.15.24

Antal persontåg per dygn

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 139 stycken2018

Bredband

IndikatorNM.15.40

Andel av hushållen med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 82 %2018

Risker och sårbarhet

Olyckor med miljöpåverkan

IndikatorNM.15.6

Antal olyckor med miljöpåverkan (farligt ämne, släckvatten eller rök).

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2016
Senaste värdet: 4 2018

Förorenade områden, riskklassning

IndikatorNM.15.33

Antal riskklassade områden i Jönköpings kommun enligt MIFO-modellen.

Senaste värdet: 808 stycken2018

Andel åtgärdade förorenade områden

IndikatorNM.15.35

Andel åtgärdade områden i olika riskklasser enligt MIFO.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2018
Senaste värdet: 808 %2018

Förnyelsetakt - VA-ledningsnät

IndikatorNM.15.36

Förnyelsetakt - VA-ledningsnät

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2014
Senaste värdet: 0,74 %2018

Energi

Energianvändning per invånare

IndikatorNM.15.16
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 29700 kWh/invånare2017

Energianvändning - kommunal verksamhet

IndikatorNM.15.14

Total energianvändning i kommunal verksamhet (exkl. kommunala bolag)

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll
Senaste värdet: 206000 MWh2018

Energianvändning - kommunala fastigheter

IndikatorNM.15.15

Köpt energi per m2 i egenägda fastigheter (kWh/m2)

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 153,5 2018

Energianvändning - elanvändning

IndikatorNM.15.26

Energianvändning - el i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (MWh)

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 81704 MWh2018

Energianvändning - persontransporter

IndikatorNM.15.27

Energianvändning - persontransporter i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (MWh)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 6951 MWh2018

Energianvändning - transporter/maskiner

IndikatorNM.15.28

Energianvändning - transporter/arbetsmaskiner i kommunal verksamhet, Förvaltningsvis (MWh)

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 12754 MWh2018

Energianvändning per årsarbetare

IndikatorNM.15.17

Energianvändning från kommunal verksamhet, exklusive kommunala bolag (kWh/år,årsarbetare)

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 20000 kWh/årsarbetare2018

Energianvändning per årsarbetare - elanvändning

IndikatorNM.15.29

Energianvändning - el i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (kWh/årsarbetare)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 7943 kWh/årsarbetare2018

Energianvändning per årsarbetare - persontransporter

IndikatorNM.15.30

Energianvändning - persontransporter i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (kWh/årsarbetare)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 676 kWh/årsarbetare2018

Energianvändning per årsarbetare - transporter/maskiner

IndikatorNM.15.31

Energianvändning - transporter/arbetsmaskiner i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (kWh/anställd)

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 1240 kWh/årsarbetare2018

Energianvändning, vatten och avlopp

IndikatorNM.15.18

Energianvändning per levererad m3 vatten och per behandlad m3 avloppsvatten.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 1,32 kWh/m32018

Lokalt producerad el

IndikatorNM.15.22

Andel av använd elenergi som produceras i kommunen och är förnyelsebar.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 25 %2017

Fjärrvärmeproduktion

IndikatorNM.15.19

Tillförd energi för produktion av fjärrvärme (Jkpg-Huskv), ånga (Munksjö) samt el. (MWh)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 1123960 MWh2018

Förnybara energikällor i fjärrvärmen

IndikatorNM.15.38

Andel förnybar fjärrvärmeproduktion

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet: 72 %2017

Förnybar energi, transportsektorn

IndikatorNM.15.11

Andel förnybar energi i transportsektorn.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 25,43 %2017

Förnybar energi, övriga sektorer

IndikatorNM.15.20

Andel förnybar energi i alla sektorer utom transportsektorn (%)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 74 %2017

Elavbrott

IndikatorNM.15.37

Elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund (SAIDI)

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2016
Senaste värdet: 55 minuter/kund2018

Transporter

Kollektivtrafikresor

IndikatorNM.15.21

Antal kollektivtrafikresor per invånare (antal påstigningar exkl. skolkort).

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 100 antal/inv2018

Befolkning i kollektivtrafiknära läge

IndikatorNM.15.41

Andel av befolkningen i kollektivtrafiknära läge

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2014
Senaste värdet: 89,7 %2017

Cykelresor - centrala Jönköping

IndikatorNM.15.13

Antal cyklister (dygnsmedeltrafik) i centrala Jönköping.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2011
Senaste värdet: 1010 stycken2018

Egen bil i tjänsten

IndikatorNM.15.32

Användning av egen bil i tjänsten (km/årsarbetare)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2011
Senaste värdet: 126 km/årsarbetare2018

Avfall

Avfallsmängd per invånare

IndikatorNM.15.7
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 520 kg/inv.2018

Avfall - materialåtervinning

IndikatorNM.15.8

Mängd av olika avfallsslag där materialet återvinns.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 250 kg/inv2018

Avfall - energiutvinning

IndikatorNM.15.9

Mängd av olika avfallsslag där energin används genom förbränning.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 260 kg/invånare2018

Farligt avfall

IndikatorNM.15.10

Insamlad mängd farligt avfall (kg/invånare)

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 22,8 kg/invånare2018

Insamlat hushållsavfall

IndikatorNM.15.42

Mängd insamlat hushållsavfall per person

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2011
Senaste värdet: 467 kg/person2018

Materialåtervinning

IndikatorNM.15.43

Andel hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2008
Senaste värdet: 41 %2018
Miljökvalitetsmål NM.15
Senast ändrad: 2020-01-17
Delansvarig: