search
Sök
menu
Meny

Bekämpa klimatförändringen

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Klimat

Växthusgasutsläpp totalt (CO2-ekv)

IndikatorGM.13.1

Geografiska växthusgasutsläpp Jönköpings kommun (ton CO2-ekv/år)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 516000 ton2018

Växthusgasutsläpp per invånare (CO2-ekv)

IndikatorGM.13.9
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 3,9 ton/inv2017

Utsläpp av växthusgaser, totalt

IndikatorGM.13.53

Utsläpp av växthusgaser totalt

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 1990
Senaste värdet: 510272 kg2019

Transportsektorn - Växthusgaser

IndikatorGM.13.10

Transportsektorn - Utsläpp av växthusgaser (CO2-ekvivalenter)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 282100 ton2017

Koldioxidutsläpp totalt - kommunal verksamhet

IndikatorGM.13.2

Utsläpp av koldioxid från kommunal verkamhet (ton)

Trend: NyckeltalNyckeltal
Senaste värdet: 7430 ton2019

Koldioxidutsläpp - persontransporter

IndikatorGM.13.13

Utsläpp av koldioxid från persontransporter i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (ton)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 1213 ton2019

Koldioxidutsläpp - transporter/maskiner

IndikatorGM.13.38

Utsläpp av koldioxid från transporter/arbetsmaskiner i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (ton)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 1851 ton2019

Koldioxidutsläpp - egenägda fastigheter

IndikatorGM.13.3

Utsläpp av koldioxid från egenägda fastigheter (kg/m2)

Trend: NyckeltalNyckeltal
Senaste värdet: 5,10 kg/m22019

Koldioxidutsläpp per årsarbetare

IndikatorGM.13.24

Utsläpp av koldioxid från kommunal verksamhet (kg/årsarbetare)

Trend: NyckeltalNyckeltal
Senaste värdet: 700 kg/årsarbetare2019

Koldioxidutsläpp per årsarbetare - persontransporter

IndikatorGM.13.39

Utsläpp av koldioxid från persontransporter i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (kg/årsarbetare)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 114 kg/årsarbetare2019

Infrastruktur för trafik

Persontåg - dygn

IndikatorGM.13.29

Antal persontåg per dygn

Trend: NyckeltalNyckeltal
Senaste värdet: 130 stycken2019

Persontåg - dimensionerande 2 h

IndikatorGM.13.28

Maximalt antal persontåg under en 2-timmarsperiod

Trend: NyckeltalNyckeltal
Senaste värdet: 22 stycken2019

Kollektivtrafikresor

IndikatorGM.13.26

Antal kollektivtrafikresor per invånare (antal påstigningar exkl. skolkort).

Trend: NyckeltalNyckeltal
Senaste värdet: 100 antal/inv2018

Kollektivtrafik - omfattning

IndikatorGM.13.25

Antal fordonsmil per invånare som körs med buss och tåg i kollektivtrafik i Jönköpings kommun.

Trend: NyckeltalNyckeltal
Senaste värdet: 8,1 mil/inv2018

Attraktiv kollektivtrafik

IndikatorGM.13.14

Andel personer (%) som bor på attraktivt avstånd (< 400 meter fågelvägen) från hållplats med olika kategorier av kollektivtrafik.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 88 %2018

Energi

Energianvändning per invånare

IndikatorGM.13.18
Trend: NyckeltalNyckeltal
Senaste värdet: 29700 kWh/invånare2017

Energianvändning - kommunal verksamhet

IndikatorGM.13.16

Total energianvändning i kommunal verksamhet (exkl. kommunala bolag)

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll
Senaste värdet: 199000 MWh2019

Energianvändning - kommunala fastigheter

IndikatorGM.13.17

Köpt energi per m2 i egenägda fastigheter (kWh/m2)

Trend: NyckeltalNyckeltal
Senaste värdet: 151,2 2019

Energianvändning - persontransporter

IndikatorGM.13.33

Energianvändning - persontransporter i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (MWh)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 6167 MWh2019

Energianvändning - transporter/maskiner

IndikatorGM.13.34

Energianvändning - transporter/arbetsmaskiner i kommunal verksamhet, Förvaltningsvis (MWh)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 12140 MWh2019

Energianvändning per årsarbetare

IndikatorGM.13.19

Energianvändning från kommunal verksamhet, exklusive kommunala bolag (kWh/år,årsarbetare)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 18800 kWh/årsarbetare2019

Energianvändning per årsarbetare - persontransporter

IndikatorGM.13.36

Energianvändning - persontransporter i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (kWh/årsarbetare)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 582 kWh/årsarbetare2019

Energianvändning per årsarbetare - transporter/maskiner

IndikatorGM.13.37

Energianvändning - transporter/arbetsmaskiner i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (kWh/anställd)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 1145 kWh/årsarbetare2019

Energianvändning, vatten och avlopp

IndikatorGM.13.20

Energianvändning per levererad m3 vatten och per behandlad m3 avloppsvatten.

Trend: NyckeltalNyckeltal
Senaste värdet: 1,3 kWh/m32020

Fjärrvärmeproduktion

IndikatorGM.13.21

Tillförd energi för produktion av fjärrvärme (Jkpg-Huskv), ånga (Munksjö) samt el. (MWh)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 949959 MWh2020

Lokalt producerad el

IndikatorGM.13.5

Andel av använd elenergi som produceras i kommunen och är förnyelsebar.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 26 %2018

Förnybar energi, övriga sektorer

IndikatorGM.13.22

Andel förnybar energi i alla sektorer utom transportsektorn (%)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 78 %2018

Transporter

Förnybar energi, transportsektorn

IndikatorGM.13.7

Andel förnybar energi i transportsektorn.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 21,01 %2018

Biogasproduktion

IndikatorGM.13.8

Biogasproduktion

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll
Senaste värdet: 27000 MWh2019

Förnybara bränslen för fordon/arbetsmaskiner - kommunal verk

IndikatorGM.13.23

Andel förnybara bränslen för fordon/arbetsmaskiner i kommunal verksamhet, exklusive kommunala bolag (% av MWh)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 60 %2019

Andel kommunägda personbilar som drivs med biogas

IndikatorGM.13.45
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2017
Senaste värdet: 59 %2019

Kollektivtrafik - andel förnybara bränslen

IndikatorGM.13.40

Andel förnyelsebara bränslen för kollektivtrafik i Jönköpings län.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 85 %2019

Cykelresor - centrala Jönköping

IndikatorGM.13.15

Antal cyklister (dygnsmedeltrafik) i centrala Jönköping.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2011
Senaste värdet: 1010 stycken2018

Körsträcka - personbilar

IndikatorGM.13.27
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll
Senaste värdet: 698 mil/inv2018

Körsträcka

IndikatorGM.13.52

Genomsnittlig körsträcka per invånare (med personbil) jämfört med riket, länet och kommungruppen

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000
Senaste värdet: 626,9 mil/inv2020

Personbilsflotta

IndikatorGM.13.46

Antal personbilar i trafik klassade efter drivmedel.

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll

Nybilsförsäljning

IndikatorGM.13.45

Antal sålda personbilar klassade efter drivmedel.

Senaste värdet: 6226 stycken2019

Bilresor - centrala Jönköping

IndikatorGM.13.31

Antalet bilar som passerar gränsen till Kärnan under vardagsmedeldygn.

Trend: NyckeltalNyckeltal
Senaste värdet: 151300 stycken2019

Egen bil i tjänsten

IndikatorGM.13.47

Användning av egen bil i tjänsten (km/årsarbetare)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2011
Senaste värdet: 90 km/årsarbetare2019

Miljöbilar i den geografiska kommunen

IndikatorGM.13.51

Andel miljöbilar i den geografiska kommunen

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2008
Senaste värdet: 16,6 %2020

Miljöbilar i kommunorganisationen

IndikatorGM.13.50

Andel miljöbilar i kommunorganisationen

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 73,4 %2020

Konsumtion

Köttkonsumtion

IndikatorGM.13.41

Andel olika köttslag av total inköpt mängd kött i kommunal verksamhet i kg.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 52,7 %2019

Livsmedel - total klimatpåverkan

IndikatorGM.13.43

Total klimatpåverkan till följd av kommunal livsmedelsanvändning (ton CO2-ekvivalenter )

Trend: NyckeltalNyckeltal
Senaste värdet: 9669 ton2019

Livsmedel - specifik klimatpåverkan

IndikatorGM.13.42

Specifik klimatpåverkan till följd av kommunal livsmedelsanvändning (kg CO2-ekvivalenter per kg inköpt livsmedel)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet: 2,1 kg CO2-ekv/kg livsmedel2019

Livsmedelstyper

IndikatorGM.13.44

Andel olika livsmedelstyper av totala livsmedelsinköp i kommunal verksamhet i kg.

Trend: NyckeltalNyckeltal
Senaste värdet: 10,0 %2019

Övriga sektorer (ej transporter) - växthusgaser

IndikatorGM.13.48

Övriga sektorer (ej transporter) - växthusgaser (CO2-ekvivalenter)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet: 250800 ton2017
Hållbarhetsmål GM.13
Senast ändrad: 2022-01-05