search
Sök
menu
Meny

Hållbara städer och samhällen

Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Luft

Kvävedioxid - bakgrundsnivå

IndikatorGM.11.12

Kvävedioxid - bakgrundsnivå (årsmedelvärde)

Trend: NyckeltalNyckeltal
Senaste värdet: 16 µg/m32010

Kvävedioxid

IndikatorGM.11.11

Kvävedioxid

Trend: NyckeltalNyckeltal
Senaste värdet: 22,3 µg/m32019

Utsläpp av kväveoxider, per invånare

IndikatorGM.11.27

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), per invånare.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 1990
Senaste värdet: 9,6 kg/inv.2019

Utsläpp av kväveoxider, totalt

IndikatorGM.11.29
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 1990
Senaste värdet: 1359980 kg2019

Partiklar - bakgrundsnivå

IndikatorGM.11.14

Partiklar - bakgrundsnivå (årsmedelvärde)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 11,54 µg/m32019

Partiklar

IndikatorGM.11.13

Partiklar

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll
Senaste värdet: 15,68 µg/m32019

Utsläpp av partiklar per invånare

IndikatorGM.11.28

Utsläpp till luft av PM2.5 per invånare

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 1990
Senaste värdet: 1,13 kg/inv.2019

Utsläpp av partiklar, totalt

IndikatorGM.11.30

Utsläpp till luft av PM2.5, totalt.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 1990
Senaste värdet: 159538 kg2019

Dubbdäcksanvändning

IndikatorGM.11.6

Andel fordon i centrala Jönköping som använder dubbdäck

Trend: NyckeltalNyckeltal
Senaste värdet: 62 %2016

Stadsutveckling

Stadsutbredning

IndikatorGM.11.17

Stadsutbredning - tätorter

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll
Senaste värdet: 52 ha/år2015

Förtätning - tätorter

IndikatorGM.11.8
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 17,4 invånare/ha2015

Förtätning - nybyggnation

IndikatorGM.11.7

Andel nya bostäder i förtätnings/omvandlingsområden i förhållande till totala antalet nya bostäder.

Trend: NyckeltalNyckeltal
Senaste värdet: 70,0 %2020

Risker och sårbarhet

Förorenade områden, riskklassning

IndikatorGM.11.21

Antal riskklassade områden i Jönköpings kommun enligt MIFO-modellen.

Senaste värdet: 851 stycken2019

Förnyelsetakt - VA-ledningsnät

IndikatorGM.11.24

Förnyelsetakt - VA-ledningsnät

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2014
Senaste värdet: 0,64 %2020

Andel åtgärdade förorenade områden

IndikatorGM.11.23

Andel åtgärdade områden i olika riskklasser enligt MIFO.

Infrastruktur för trafik

Persontåg - dimensionerande 2 h

IndikatorGM.11.15

Maximalt antal persontåg under en 2-timmarsperiod

Trend: NyckeltalNyckeltal
Senaste värdet: 22 stycken2019

Persontåg - dygn

IndikatorGM.11.16

Antal persontåg per dygn

Trend: NyckeltalNyckeltal
Senaste värdet: 130 stycken2019

Attraktiv kollektivtrafik

IndikatorGM.11.1

Andel personer (%) som bor på attraktivt avstånd (< 400 meter fågelvägen) från hållplats med olika kategorier av kollektivtrafik.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 88 %2018

Kollektivtrafik - omfattning

IndikatorGM.11.9

Antal fordonsmil per invånare som körs med buss och tåg i kollektivtrafik i Jönköpings kommun.

Trend: NyckeltalNyckeltal
Senaste värdet: 8,1 mil/inv2018

Kollektivtrafikresor

IndikatorGM.11.10

Antal kollektivtrafikresor per invånare (antal påstigningar exkl. skolkort).

Trend: NyckeltalNyckeltal
Senaste värdet: 100 antal/inv2018

Transporter

Cykelresor - centrala Jönköping

IndikatorGM.11.5

Antal cyklister (dygnsmedeltrafik) i centrala Jönköping.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2011
Senaste värdet: 1010 stycken2018

Förnybar energi, transportsektorn

IndikatorGM.11.19

Andel förnybar energi i transportsektorn.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 21,01 %2018

Egen bil i tjänsten

IndikatorGM.11.20

Användning av egen bil i tjänsten (km/årsarbetare)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2011
Senaste värdet: 90 km/årsarbetare2019

Avfall

Avfall - energiutvinning

IndikatorGM.11.2

Mängd av olika avfallsslag där energin används genom förbränning.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 240 kg/invånare2019

Avfall - materialåtervinning

IndikatorGM.11.3

Mängd av olika avfallsslag där materialet återvinns.

Trend: NyckeltalNyckeltal
Senaste värdet: 270 kg/inv2019

Avfallsmängd per invånare

IndikatorGM.11.4
Trend: NyckeltalNyckeltal
Senaste värdet: 510 kg/inv.2019

Farligt avfall

IndikatorGM.11.18

Insamlad mängd farligt avfall (kg/invånare)

Trend: NyckeltalNyckeltal
Senaste värdet: 22,5 kg/invånare2019

Demografisk försörjningskvot

IndikatorGM.11.25

Demografisk försörjningskvot

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000
Senaste värdet: 0,73 2020

Trångboddhet i flerbostadshus

IndikatorGM.11.26

Andel trångbodda i flerbostadshus, enligt norm 2

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2012
Senaste värdet: 14,4 %2020
Hållbarhetsmål GM.11
Senast ändrad: 2022-01-05