search
Sök
menu
Meny

Kvävedioxid

Följande mål och miljökvalitetsnormer gäller:
Årsmedelvärde: MKN 40, Mål 20
Antal dygn >60 µg/m3: MKN 7
Timmedelvärde: Mål 60.
Miljökvalitetsnormen har överskridits under 2010 vilket rapporterades till Naturvårdsverket som dock gjorde bedömningen att det förmodligen berodde på den långa och kalla vintern som inneburit fler kallstarter och sämre luftomsättning och att ett åtgärdsprogram för kvävedioxid därför inte behövde upprättas.

Kvävedioxid

Datakälla: Jönköpings kommun (Kungsgatan)

Kommentar

Det finns miljökvalitetsnorm (MKN) och nationella miljömål som reglerar luftkvaliteten. Normen är en miniminivå som måste klaras och miljömålen är mer ambitiösa.

Indikator GM.3.3
Senast ändrad: 2020-04-02
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål Lokala miljömål