search
Sök
menu
Meny

Friluftsliv – tillgänglighet vid nya projekt

Vid nya investeringar i natur- och friluftsanläggningar ska från och med 2016 tillgänglighetaspekten beaktas.

Beskrivning av arbetsgång för åtgärdens genomförande:
Detta skall göras kontinuerligt. Bra att frågan påpekas i detta styrdokument.
Tidplan och kompetens/organisation för genomförande:
Kontinuerligt
Motivering/miljöeffekt:
Besök i naturen ska vara möjligt för alla kommuninvånare, det är en mänsklig rättighet. Att vara i naturen bidrar till hållbar utveckling.
Finansiering:
KFN gör investeringar inom ramen för sin investeringsbudget och särskilda anslag för driften förs i samband med att investeringen görs in i driftbudgeten för TN. Finansiering till friluftslivsutveckling har verkställts och är kopplat till "Plan för friluftsliv 2018-2023" I den planen är ett fokusområde "Tillgänglig natur". Dessa insatser är kostsamma och alla pengar kan inte gå till denna åtgärd men ärendet har avancerat.

Kommentar

Frågan hanteras numera i den löpande verksamheten och åtgärden bedöms därmed vara genomförd.

Åtgärdad och kan som sagt tas bort / 2020-07-07

Uppdrag PHU.4.1.9
Senast ändrad: 2020-07-07
Ansvarig organisation:
  • Kultur- och fritidsnämnden
Delansvarig:
  • Stadsbyggnadsnämnden
  • Tekniska nämnden
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål Lokala miljömål