search
Sök
menu
Meny

Utvecklat båtliv i Vättern

Senast 2018 ska en utredning genomföras som visar hur båtlivet kopplat till Vättern kan utvecklas. Utredningen ska bl.a. belysa antal båt- och gästplatser, tillgänglighet till ramper samt vattensäkerhet.

Beskrivning av arbetsgång för åtgärdens genomförande:
Underlag och analys kring vad som skett i frågan fram till dags datum är gjort. Politiker och Destination Jönköping hade initialt en arbetsgrupp kring "De tre sjöarna" som sedan bytte namn till "Vattengruppen" (sammankallande var Mona Forsberg). Lisa Bergström har varit med vid ett tillfälle (18/8 2017 hos Gränna båtklubb). Där diskuterades det båt/gästhamnar, vattendjup/muddring, ramper, servicehus etc.
Tekniska kontoret har senare fått 2 miljoner kr för att utreda och göra vissa förbättringar på hamnarna vid Gränna /Visingsö. WSP är anlitade för att hålla i det projektet. Ovan aktuell PHU-åtgärd är dock genomförd under 2018.
Tidplan och kompetens/organisation för genomförande:
Ansvarig för "Vattengruppen" är tekniska utskottet. I Vattengruppen sitter även Destination Jönköpings VD. En rapport som belyser antalet båt-, gästplatser och kommunala ramper är klar. Lisa Bergström har skickat materialet till WSP och Maria Ossiansson som underlag för det efterföljande uppdraget.
Motivering/miljöeffekt:
Att vara i naturen innebär ett ansvar att ta vara på dess kvaliteter och värden.
Finansiering:
50 tkr (miljömålsanslag) har beviljats till denna PHU-åtgärd. 30 tkr överförs till det efterföljande projektet och 20 tkr har använts till inköp av ett digitalt verktyg för inhämtning av geografisk data. (ramper, båtplatser och dyl)

Uppdrag PHU.4.10
Senast ändrad: 2020-07-07
Ansvarig organisation:
  • Kultur- och fritidsnämnden
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål Lokala miljömål