search
Sök
menu
Meny

Utredning - prioriterade nedlagda deponier

Under 2018-2020 ska de prioriterade nedlagda deponierna Haga/Gräshagen/ Jordbron och Huskvarna fortsätta att undersökas/utredas enligt kontrollprogram avseende risker för människors hälsa och miljön inklusive olycksrisker.

Beskrivning av arbetsgång för åtgärdens genomförande: Kontroll via provtagning och analys med avseende på miljögifter i grundvatten och ytvatten.
Tidplan och kompetens/organisation för genomförande: Provtagning och analys sker två gånger per år (vår och höst). Miljökonsult utför provtagning och analys efter beställning från miljöingenjör på mark- och exploatering.
Motivering/miljöeffekt: Deponierna Haga/Gräshagen/ Jordbron och deponin kring Huskvarnaån är prioriterade deponier med tanke på deras lägen, med närheten till vattendrag som mynnar ut i Munksjön och Vättern, och storlekar. Kontrollprogrammet syftar till att utreda eventuell spridning av miljögifter från deponierna till vattendragen samt eventuella risker.
Finansiering: Ordinarie budget.

Kommentar

Kontroll har utförs för Haga/Gräshagen/Jordbron under hösten 2016, våren 2017, hösten 2017 samt våren 2018. För Huskvarna har kontroll utförts under våren 2017, hösten 2017 samt våren 2018. En sammanställning och utvärdering av samtlig provtagning som gjorts i områdena (mark och vatten) har gjorts under hösten 2018. Kontroll kommer fortsättningsvis att utföras enligt kontrollprogram med nästa provtillfälle år 2021. Fortsatt kontrollprovtagning kommer att ske enligt föreslaget kontrollprogram, som generellt sett innebär glesare provtagning. Åtgärden anses klar. Nästa kontrollprovtagning sker 2021. Kontrollprovtagning kommer i framtiden ske inom ordinarie verksamhet.

Uppdrag PHU.5.2.1
Senast ändrad: 2020-01-13
Ansvarig organisation:
  • Tekniska nämnden
Kontakt: