search
Sök
menu
Meny

Avslutade verksamheter – saneringar

Senast 2020 ska 10 förorenade områden i riskklass 1 (mycket stor risk) eller riskklass 2 (stor risk) vara sanerade. (Avser förorenade områden som inte är sanerade före 2014.)

Beskrivning av arbetsgång för åtgärdens genomförande:
Berörda tjänstemän på Miljö- och hälsoskyddskontoret planerar löpande arbetet med syfte att nå målsättningen 10 områden senast 2020.
Tidplan och kompetens/organisation för genomförande:
Miljö-och hälsoskyddskontoret driver ärendena i egenskap av tillsynsmyndighet.
Motivering/miljöeffekt:
Det är angeläget att markföroreningar saneras för att reducera spridning av metaller och andra föroreningar samt i vissa fall möjliggöra en lämplig markanvändning.
Finansiering:
Den verksamhet som ansvarar för föroreningarna ska finansiera sanering. Statliga medel söks i de fall ansvarig för föroreningarna saknas.

Kommentar

2015: Bankeryds Nickel och Krom, Ytbehandling Kålgårdsområdet (Kålgården 1:2)
2016: Gränna Glasbruk, Kumlaby Kvarn, Elias bilservice (Skeppsbron)
2017: Massmästardamm (ska påbörjas), Citadellet 10, Idyllen 2, Högskolan 1, Madängen 2, Preussen 20, sista etappen Kålgården.
2018: Entitan 1, Drotten 10, Jacoverken-Vargön 4, Götaland 5.
2019: 2 st deponier. del av deponi Vapenvallen, Tryckeri Åsen 1:2, Örlogsmannen 5, Örlogsmannen 6

Uppdrag PHU.5.2.5
Senast ändrad: 2019-12-04
Ansvarig organisation:
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt: