search
Sök
menu
Meny

Underhåll och reparation

Från och med 2019 ska kemikaliekrav ställas på material som används i samband med underhåll och reparation av kommunägda fastigheter. Systematisk uppföljning ska ske.

Beskrivning av arbetsgång för åtgärdens genomförande:
Bedömningssystemet Byggvarubedömningen har upphandlats för att välja och dokumentera materialval, samt följa upp kemikaliekrav på byggmaterial. Kemikaliekrav har tagits fram och ställts på vissa ramavtalsupphandlingar av underhållsarbeten. Främst ramavtal som rör ytskikt har prioriterats då dessa har störst påverkan på inomhusmiljön. Materialkraven kan komma att skruvas åt med tiden.

Byggvarubedömningen testas i två större underhållsprojekt under 2019 och beräknas följas upp i början av 2020. Det ena projektet har endast krav på dokumentation oavsett materialbedömning. Det andra projektet har både krav på kemikalieinnehåll på material med avvikelsehantering och dokumentation.

Rutiner håller på att upprättas för uppföljning av kravställning. Systematiskt uppföljning planeras att genomföras under 2020 med hjälp av Byggvarubedömningen samt stickprovskontroll på materialinköp.

Tidplan och kompetens/organisation för genomförande:
Miljöingenjör på Fastighetsstab är ansvarig för uppgiftens genomförande. Kravställningen sker i samarbete med miljöledarna på upphandlingsenheten. Under ramavtalstiden ska underhållsingenjör och upphandlade företag kontinuerligt arbeta med att efterfölja kemikaliekravet.

Motivering/miljöeffekt: Vissa byggmaterial innehåller ämnen som är miljö- och hälsofarliga. Därför är det viktigt att arbeta med medvetna materialval så att kommunens invånare får vistas i lokaler med god inomhusmiljö. Med kemikaliekrav kan kommunen som beställare påverka leverantörer att göra bättre produkter och entreprenörerna att göra bättre materialval vilket bidrar till att fasa ut farliga ämnen vid byggnation och reparation. Genom att inbyggda material dokumenteras i en loggbok fås även en spårbarhet för framtida behov. Byggprodukters innehåll samt loggbok är av stor betydelse för att övergå till en mer cirkulär byggprocess där begagnad byggmaterial kan återbrukas eller återvinnas utan farliga ämnen i kretsloppet.

Finansiering:
I 2017 fick TK miljömålsanslag på 250 000 kr för att köpa in ett system för byggmaterialbedömning. Därefter har finansieringen skett inom verksamhetens budget.

Kommentar

Material-och kemikaliekrav ställs på relevanta och prioriterade ramavtalsupphandlingar som rör underhållsarbeten på kommunens fastigheter.

Uppdrag PHU.5.13
Senast ändrad: 2020-01-09
Ansvarig organisation:
  • Tekniska nämnden
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål