search
Sök
menu
Meny

Avrop av prioriterade varor och kemiska produkter 2

Avrop av prioriterade varor och kemiska produkter ska styras mot kravställda avtalsprodukter med hjälp av införande av E-handelssystem som påbörjas 2017.

Beskrivning av arbetsgång för åtgärdens genomförande:
E-handelssystemet ska sättas i pilotdrift april 2018. Projektet ska till driftstart av e-handelssystemet ha förankrat nya arbetsmetoder och utbildat, enligt förvaltningarnas beslut, nödvändiga certifierade beställare. Projektet har en omfattande projektplan där bl.a. följande delar ingår.
*Bildande av styrgrupp
*Presentation och förankring av projektet förvaltningsledningsgrupper
*Påbörjad revidering av beställarorganisation
*Framtagning av förfrågningsunderlag och pågående upphandling av e-handelssystem
*Rekrytering två e-handelskoordinatorer
*Förberedande av informationskampanj stora massan
*Framtagande av nytt attestreglemente
*Påbörjad förankring av e-handel i organisationen
*Informationstillfällen, presentationer för tänkta personer med framtida aktiva roller i e-handelssystemet
*Skapade pilotverksamhet för kommande e-handel
Tidplan och kompetens/organisation för genomförande:
Projektet har en omfattande projektplan som beskriver ytterligare.
Motivering/miljöeffekt:
E-handel medför en ökad andel köp av nettoprodukter. Nettoprodukter kan enklare miljökravställas än ”övriga” produkter hos en avtalad varuleverantör.
Finansiering:
Kostnader föranledda av genomförande av projektet har inarbetats i kommunstyrelsens förslag till VIP 2016-2018.

Kommentar

Arbetet har påbörjats under 2017 enligt plan. Systemet kommer att implementeras under 2018.

Uppdrag PHU.15.9
Senast ändrad: 2019-09-03
Ansvarig organisation:
  • Stadskontoret
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål