search
Sök
menu
Meny

Avrop av prioriterade varor och kemiska produkter 1

Arbetet med att begränsa och utbilda avropare, som inletts våren 2015, följs upp under 2017 för prioriterade produkter och varor.

Beskrivning av arbetsgång för åtgärdens genomförande:
Den stora utbildningsinsatsen av kommunens avropare är genomförd. I dagsläget hålls det enstaka utbildningstillfällen för nyanställda och personer som har missat tidigare utbildningstillfällen.
Tidplan och kompetens/organisation för genomförande:
Åtgärden är genomförd.
Motivering/miljöeffekt:
Avrop mot nettoprislistor säkerställer att produkterna är granskade mot ställda miljökrav.
Finansiering:
Inom löpande budget.

Kommentar

I vår miljöhandbok har vi som mål att mäta avtalstroheten i avtalet för städ, kemtekniska- och engångsprodukter. Detta för att bland att kunna se om avtalstroheten ökade i och med införandet av certifierade beställare. Uppföljning har i viss mån genomförts under sommaren 2017. Avtalet har då varit i drift ca 6 månader. Köpen mot det kravställda sortimentet (nettoprislistan) har minskat från 93% (2016) till 65% (2017) vilket bland annat beror ny upphandling av hygienpaper, städ- och rengöringsprodukter, resultatet av upphandlingen blev ett leverantörsbyte. Detta innebär bland annat att nettoprislistan inte är densamma mellan de olika leverantörerna, vilket gör att det kan bli svårt att få jämförbara siffror mellan de olika åren. I början av en avtalsperiod kan det också finnas risk för att det saknas produkter på nettoprislistan som verksamheten har behov av vilket kan leda till köp utanför nettoprislistan.

Uppdrag PHU.15.8
Senast ändrad: 2019-09-03
Ansvarig organisation:
  • Kommunstyrelsen
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål