search
Sök
menu
Meny

Fritidsbanken

Senast 2019 ska möjligheten att öppna ”Fritidsbanken” i Jönköping på en eller flera platser undersökas. Fritidsbanken erbjuder möjligheten att låna sport- och fritidsutrustning.

Åtgärdsbeskrivning, tidplan: Ett första möte mellan kommunen, Smålandsidrotten och Vätterhem genomförs 2017 för att lägga upp en plan för 2018. Ett politiskt beslut togs i KFF-nämnden att prova under en period på tre år på Öxnehaga. Anpassningar i lokalen genomförs hösten 2019. Material samlas in under hela 2019. En projektledare anställs med start våren 2019.
Kompetens/organisation: Personal på Kultur- och fritidsförvaltningen samordnar arbetet där Projektledaren sköter det operativa ansvaret. AMA, SOC och sociala företag är inblandade och bidrar med personalresurser kring praktiska göromål (verkstad och utlåning) Vätterhem hjälper till med lokalfrågan och visst bidrag. June avfall sköter insamling och logistik. Civilsamhället ska också involveras kring utlåning och aktiviteter.
Motivering: Uppmuntra till återanvändning/delande-cirkulär ekonomi, ökad och förbättrad folkhälsa, att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Att minska ojämlikheten i samhället.
Undvika och minska avfall, öka återanvändning och återvinning.
Finansiering: Genom projektbidrag från miljömålsanslagen, friluftslivsutveckling, Vätterhem och interna medel

Kommentar

Arbete pågår och åtgärden bedöms kunna slutföras under 2019.

Uppdrag PHU.15.11
Senast ändrad: 2019-12-05
Ansvarig organisation:
  • Kultur- och fritidsnämnden
Delansvarig:
  • Bostads AB Vätterhem
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
  • Socialnämnden
  • Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål