search
Sök
menu
Meny

Information och påverkan på aktörer

Jönköpings kommun ska bedriva ett aktivt informations- och dialogarbete som underlättar för kommunens anställda, verksamhetsutövare och konsumenter att göra giftfria val. En kommunikationsplan som omfattar målgrupper, budskap, kanaler och metoder för kommunens kemikaliekommunikation ska därför upprättas senast 2017. (KP)

Beskrivning av arbetsgång för åtgärdens genomförande:
Kemikaliestrategen har tagit fram en kommunikationsplan i dialog med nyckelpersoner. Planerade och önskvärda kommunikationsåtgärder som tex utbildningar och informationsåtgärder, behov hos olika målgrupper har kartlagts.
Tidplan och kompetens/organisation för genomförande:
Arbetet med kommunikationsplanen påbörjades under hösten 2016. Eftersom kemikalietrategen började först vid halvårskiftet och det har funnits mer brådskande saker att ta tag i har arbetet med att få klart ett dokument prioriterats ner och själva genomförandet av kommunikation genomförts. Efter remiss sommaren 2017 blev dokumentet slutligen klart i december 2017.
Motivering/miljöeffekt:
Medvetandegörande och kunskapshöjning är en viktig del av åtgärderna i arbetet för att kunna nå miljömålet giftfri miljö.
Finansiering:
Inom befintlig budget Kemikaliestrateg.

Kommentar

Kommunikationsplanen har blivit klar som dokument under december 2017. Nu återstår att någon instans ska fastställa den. Arbetet har försenats pga flera mer brådskande åtaganden för kemikaliestrategen. Men kommunikation har genomförts i enlighet med planen vilket är det viktigaste.

Uppdrag PHU.15.6
Senast ändrad: 2019-09-03
Ansvarig organisation:
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Delansvarig:
  • Kommunstyrelsen
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål