search
Sök
menu
Meny

Referensgrupper för upphandlingar

Senast 2019 ska referensgrupper inom prioriterade områden gällande hållbar utveckling finnas tillgängliga för upphandlingsavdelningen.

Åtgärdsbeskrivning, tidplan: Upphandlingsavdelningen ska under 2018 i dialog med respektive förvaltningschef, eller av denne utsedd person, klargöra vilka slags kompetenser som behövs i olika referensgrupper. Detta för att det från och med 2019 ska finnas referensgrupper inom prioriterade områden gällande hållbar utveckling, t.ex. pedagogiskt material, kemiska produkter, varor och tjänster inom byggområdet samt varor inom sjukvårdsområdet.
Kompetens/organisation: Personerna i referensgrupperna ska bl.a. bidra med sakkunskap inom sitt område, det är inget krav att de bidrar med miljökunskap/kunskaper inom hållbar utveckling.
Motivering: Verksamheternas behov och krav är en förutsättning för att upphandlingsavdelningen ska kunna upphandla rätt varor och tjänster. Genom att upphandla rätt varor och tjänster minskar risken för köp utanför avtalet. I upphandlingar ställs miljökraven på avtalade produkter vilket gör att köp enligt avtal är viktigt ur miljösynvinkel.
Finansiering: Inom befintlig budget.

Kommentar

Upphandlingsavdelningen arbetar för att uveckla kategoristyrt inköp genom att fokusera på inköpsbehov inom respektive område. Detta har till viss del gjorts redan tidigare men nu finns ett ökat fokus dels på vad som har avropats men som inte varit upphandlat och dels på att upphandlingsavdelningen inför varje upphandling ska ha en mer aktiv dialog med berörda verksamheter och tillsammans göra en omvärlsbevakning för att se vad som är på gång.

När upphandling skall ske tillskrivs respektive förvaltning om referenspersoner (sakkunniga) som skall bistå med sin specialistkunskap inom området.

Uppdrag PHU.15.2
Senast ändrad: 2019-11-25
Ansvarig organisation:
  • Kommunstyrelsen
Delansvarig:
  • Barn- och utbildningsnämnden
  • Kultur- och fritidsnämnden
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
  • Socialnämnden
  • Stadsbyggnadsnämnden
  • Tekniska nämnden
  • Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
  • Äldrenämnden
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål