search
Sök
menu
Meny

Utredning inför innovationsupphandling

Senast 2019 ska upphandlingsavdelningen utreda förutsättningarna för en innovationsupphandling av ett miljömässigt bra och förnybart diskgranulat. Finansiering av den del av åtgärden som avser ev. provtagning är inte definierad vid beslutstillfället (nov. 2017) varför åtgärden i denna del får omprövas i samband med beslut om finansiering.

Åtgärdsbeskrivning, tidplan: För närvarande används plastgranulat i grovdiskmaskiner i ett antal av kommunens kök, både inom utbildningsförvaltningen och inom socialförvaltningen. Plastgranulaten som används slits med tiden ner och behöver därför ersättas med nya. Det finns risk att plastgranulaten bildar mikroplaster när de slits ner och därmed riskerar de att hamna i Vättern eller på annat sätt spridas i omgivningen. Senast 2018 ska Jönköpings kommuns kvantitativa och kvalitativa bidrag till förekomsten av mikroplast i Vättern kartläggas. Projektet med kartläggning av mikroplaster drivs av Örebro Universitet i samarbete med Jönköpings kommun och Länsstyrelsen Jönköpings län. I ett första steg ska upphandlingsavdelningen bjuda in tillverkare av granulat till diskmaskiner för att tillsammans diskutera om det finns något intresse av en innovationsupphandling. Upphandlingsavdelningen ska också undersöka intressent för ett miljömässigt bra och förnybart diskgranulat hos andra användare av grovdiskmaskinerna, t.ex. andra kommuner och landsting/regioner.
Beroende på utgången av projektet om mikroplaster i Vättern samt vad som har framkommit i diskussion med leverantörer och andra berörda parter ska upphandlingsavdelningen därefter fatta beslut om en innovationsupphandling ska genomföras eller inte.
Kompetens/organisation: Upphandlingsavdelningen ska samarbeta med vattensamordnaren och personer på utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen som har sakkunskap om kommunens kök och deras arbetssätt. Vid behov kommer även kemikaliestrategen att medverka.
Motivering: Mikroplaster påverkar miljön på ett negativt sätt oavsett om de hamnar i Vättern eller inte. En undersökning visar att halten mikroplaster är högre än vad man trodde i Vättern. Att byta ut plastgranulaten som används i grovdiskmaskinera till ett miljömässigt bra och förnybart alternativ kommer förhoppningsvis minska den mängd mikroplaster som når omgivande miljö samt minska användningen av olja för framställning av plast.
Finansiering: Inom befintlig budget. Medel för ev. provtagning av utgående avloppsvatten från grovdiskmaskinerna planeras sökas från miljömålsanslag alternativt andra projektmedel.

Kommentar

Åtgärden påbörjades under hösten 2018. Upphandlingsavdelningen har haft kontakt med leverantörer som redan påbörjat eget innovativt arbete med att ersätta granulat för diskprocessen. Kommunen har påbörjat test av framtagen produkt och utvärdering sker under slutet av 2019.
191001: Den testade produkten faller sönder och är inte användbar i nuvarande skick. Produkten skall vidareutvecklas tillsammans med intressenter i Malmöområdet.
Jönköpings kommun avslutar härmed innovationstestet.

Uppdrag PHU.15.3
Senast ändrad: 2019-12-16
Ansvarig organisation:
  • Kommunstyrelsen
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål