search
Sök
menu
Meny

Integrera klimatanpassningsarbete

Jönköpings kommun ska senast 2019 integrera klimatanpassning i de delar av kommunens risk- och sårbarhetsarbete som berörs av klimatförändringar. Arbetet ska utgå från dokumentet Förutsättningar och riktlinjer för anpassning till klimatförändringar.

Beskrivning av arbetsgång för åtgärdens genomförande:
Utifrån det senaste underlaget om klimatförändringarnas effekter görs en bedömning av hur riskbilden kan se ut i ett framtida klimat, och vilka konsekvenser som kan uppstå. Detta vägs sedan in i kommunens risk- och sårbarhetsarbetsanalys viken sedan ligger till grund för kommunens handlingsprogram för trygghet och säkerhet i Jönköpings kommun. I denna beskrivs hur kommunen ska arbeta med olika frågor under den kommande mandatperioden.
Tidplan och kompetens/organisation för genomförande:
Bevakning av rapporter kring vårt framtida klimat sker kontinuerligt och berörda förvaltningar informeras också löpande när ny information inkommer. Arbetet med risk- och sårbarhetsanalys pågår under 2018 inför att handlingsprogrammet ska tas fram under 2019, och görs som en kombination inom kommunens risk- och sårbarhetsarbete samt klimatanpassningsarbete.
Motivering/miljöeffekt:
Negativa konsekvenser av klimatförändringarna kan minskas genom att tidigt identifiera hur det framtida klimatet förväntas se ut och vad som kan vara sårbart för detta. Genom att känna till detta kan man planera för och bygga bort alternativt förändra förutsättningarna som ger upphov till skador.
Finansiering:
Finansiering av de tjänster som främst är engagerade i detta arbete sker inom ordinarie budget hos Räddningstjänsten, Tekniska kontoret, Stadsbyggnadskontoret och Miljökontoret.

Kommentar

En förvaltningsöverskridande arbetsgrupp har startats upp för att integrera arbetet i alla kommunens områden. Med denna grupp är tanken att bättre knyta samman arbeten som kan leda till mer effektiva klimatanpassningsåtgärder. Arbetet kommer att följa SMHI:s Lathund för klimatanpassning

Genom att ha en arbetsgrupp i kommunen så skapar man en robusthet och långvarigt hållbart arbete.

Uppdrag PHU.11.3
Senast ändrad: 2019-09-03
Ansvarig organisation:
  • Kommunstyrelsen
Delansvarig:
  • Stadsbyggnadsnämnden
  • Tekniska nämnden
Kontakt: