search
Sök
menu
Meny

Riktlinjer – klimatanpassning

Senast 2018 ska dokumentet Förutsättningar och riktlinjer för klimatanpassning uppdateras.

Beskrivning av arbetsgång för åtgärdens genomförande:
Sedan 2009 har kommunens haft förutsättningar och riktlinjer för klimatanpassning vilka håller på att uppdateras. Anledningen är att det har tillkommit ny kunskap och underlag från bland annat SMHI vilket har legat till grund för uppdateringen. Uppdateringen har inneburit att ett Program för anpassningar till klimatförändringar har framkommit. Detta har varit på tjänstemannaremiss där synpunkter har samlats in och beaktats. Det slutliga förslaget har i nuläget accepterats i Tekniska Utskottet och väntar behandling i Kommunstyrelsen.
Tidplan och kompetens/organisation för genomförande:
Räddningstjänsten har tagit fram ett förslag på ett uppdaterat program och väntar besked från Kommunstyrelsen.
Motivering/miljöeffekt:
Förutsättningar och riktlinjer har ersatts av ett program för att göra arbetet tydligare. Enligt en uppföljning av arbetet med klimatanpassning som länsstyrelsen gjort för länet har det framkommit att politisk förankring och motivation är en viktig framgångsfaktor för att driva arbetet med anpassning till ett förändrat klimat.
Finansiering:
Finansieringen av framtagandet av ett nytt program har skett inom räddningstjänstens budget för olycksförebyggande arbete. Remissvar har skett inom budget för respektive remissinstans.

Kommentar

Det uppdaterade dokumentet har färdigställts under vintern 2017/2018 och har varit ute på remiss under våren 2018. Det godkändes i TU i maj och av kommunfullmäktige 2018-06-20.

Uppdrag PHU.11.2
Senast ändrad: 2019-09-03
Ansvarig organisation:
  • Stadsbyggnadsnämnden
Kontakt: