search
Sök
menu
Meny

Analys – närhet till grönområden

Närhet och tillgänglighet är två viktiga aspekter för att ta sig ut i naturen. Tätortsnära naturreservat är viktiga ur friluftshänseende då de har ett starkt juridiskt skydd. En analys av hur långt kommunens invånare har till lättillgängligt grönområde respektive naturreservat ska göras senast 2017.

Beskrivning av arbetsgång för åtgärdens genomförande:
En analys kommer att göras i samband med uppdatering av naturvårdsprogrammet och kartläggningen av ekosystemtjänster i tätorterna.
Tidplan och kompetens/organisation för genomförande:
Ska utföras våren 2017.
Motivering/miljöeffekt:
Bristerna på närhet till grönområden av god kvalitet och naturreservat kartläggs och därigenom kan riktade åtgärder sättas in med en målsättning av bättre tillgänglighet.
Finansiering:
Stadsbyggnadskontoret

Kommentar

En kartläggning av sociala värden i grönområden i Huskvarna och Jönköping som utförts av stadsbyggnadskontoret under 2016 och 2017 för övriga tätorter i kommunen utgör en viktig bas för arbetet. Vissa analyser hargjorts av för Jönköping/Huskvarna av naturvårdskonsult i samband med kartläggningen av ekosystemtjänsterna i kommunen. Det slutliga resultatet från vår egen inventering, konsultens analyser samt egna analyser kommer att inarbetas i Grönstrukturplan 2018.

Uppdrag PHU.8.25
Senast ändrad: 2019-09-03
Ansvarig organisation:
  • Stadsbyggnadsnämnden
Kontakt: