search
Sök
menu
Meny

Ny grönstrukturplan

En ny kommunomfattande grönstrukturplan ska antas senast 2019. Planen ska definiera särskilt viktig struktur ur ett stadsbyggnads-, dagvatten-, naturvårds-, rekreations- klimatanpassnings- och ekosystemtjänstperspektiv.

Beskrivning av arbetsgång för åtgärdens genomförande:
Arbetet med en ny grönstukturplan pågår. Som underlag till grönstukturplanen har en inventering av de sociala värdena i grönområdena och en enkätstudie om kommuninvånarnas grönområden genomförts. Därefter har ett förslag till grönstrukturplan arbetats fram. Ett förslag till grönstrukturplan har varit ute på remiss och arbete pågår med att göra förändringar utifrån de remissvar som inkommit.

Tidplan och kompetens/organisation för genomförande:
Arbetet projektleds av översiktsplaneneheten SBK och de har till sin hjälp en förvaltningsöverskridande referensgrupp. Arbetet synkas med naturvårdsprogrammet. Grönstukturplanen förväntas antas våren 2019 av kommunfullmäktige.
Motivering/miljöeffekt:
Kommunens tätorter expanderar och det är viktigt att säkerställa viktiga grönområden och skydda dem mot exploatering samt utveckla dem efter samhällets behov av grönområden. Grönområdena bidrar med många ekosystemtjänster och försvinner dessa kan det få negativa miljöeffekter. Samtidigt kan grönområden utvecklas för att bidra med fler ekosystemtjänster så att miljönyttan ökar.
Finansiering:
Inom ordinarie verksamhet på sbk

Kommentar

planen har fastställts av KF 2019-05-23

Uppdrag PHU.8.12
Senast ändrad: 2019-09-03
Ansvarig organisation:
  • Stadsbyggnadsnämnden
Kontakt: