search
Sök
menu
Meny

Utredningsområde A6/Ekeberg

En fördjupad översiktsplan för Utbyggnadsstrategins utredningsområde A6/Ekeberg ska tas fram senast 2019 med ambitionen att utveckla en ny hållbar stadsdel där kollektivtrafik, gång- och cykel är norm och som beaktar områdets speciella karaktär, särskilt dess natur- och rekreationsvärden.

Beskrivning av arbetsgång för åtgärdens genomförande:
Delutredningar som ska genomföras: geotekniska bedömningar med avseende på skredrisker och vattenrörelser, trafiklösningar (i samverkan med Trafikverket), flytt av kraftledning, natur- och rekreationsvärden, disposition av området, bedömning om lämplighet att exploatera området och områdesavgränsning.
Tidplan och kompetens/organisation för genomförande:
Arbetet utförs av ÖP-enheten. Med anledning av att det är svårt att hitta planeringslösningar som ger ett bra och hållbart planförslag är nu målsättningen istället att göra en slutrapportering och inte en fördjupad översiktsplan. Slutrapportering planeras till början på 2019
Motivering/miljöeffekt:
Slutrapporten ska redovisa en bedömning om lämpligheten av en exploatering av området, med syfte att uppnå en hållbar bebyggelseutveckling.
Finansiering:
Ordinarie utredningsarbete inom sbk med medverkan från andra förvaltningar samt vissa delar med konsulthjälp.

Kommentar

Under 2018 har utredningen getts högsta prioritet och utredningen omfattar flera komplexa planeringsfrågor som är svåra att lösa. Arbetet har därför övergått till att presentera en slutrapport som säger att det inte är lämpligt att exploatera området och därför görs heller ingen fördjupad översiktsplan. Slutrapporten presenterades för samhällsbyggnadsutskottet i februari 2019 och är nu överlämnad till kommunstyrelsen.

Uppdrag PHU.8.2
Senast ändrad: 2019-09-03
Ansvarig organisation:
  • Kommunstyrelsen
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål Lokala miljömål