search
Sök
menu
Meny

Dagvattenpolicy

Senast 2019 ska en uppdaterad plan för dagvattenhantering med tillhörande riktlinjer antas.

Beskrivning av arbetsgång för åtgärdens genomförande:
Under 2018 har workshops och arbetsmöten genomförts för att få fram en dagvattenplan/dagvattenhandbok för kommunen. Under 2019 har dokumenten sammanställts och ligger ute på samråd. Under 2020 kommer VA-planen att antas politiskt där dagvattenpolicyn är en del. Dock kommer inte dagvattenpolicyn att antas politiskt i sin helhet utan det som antas kommer att lyftas in i VA-planen.
Tidplan och kompetens/organisation för genomförande:
Tjänstemän från SBK, TK och MK finns med i arbetsgruppen. Q3 och Q4 2019 sammanställs och granskas dokumenten internt. Q1 och Q2 2020 politisk process.
Motivering/miljöeffekt:
Policyn tas fram dels för att hjälpa till att nå MKN i vattendrag som påverkas mer eller mindre av dagvatten. Ses också nödvändigt att kommunen har en gemensam och enhetlig syn på dagvattenfrågan.
Finansiering:
Varje förvaltning finansierar åtgärden med egen tid.

Kommentar

Planen var klar under augusti 2019 och har ställts ut tillsammans med VA-planen under slutet av 2019.

Uppdrag PHU.10.6
Senast ändrad: 2019-12-16
Ansvarig organisation:
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Delansvarig:
  • Stadsbyggnadsnämnden
  • Tekniska nämnden
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål