search
Sök
menu
Meny

Vattenförsörjningsplan

För att säkerställa tillgången till vattenresurser för dricksvattenförsörjning ur ett flergenerationsperspektiv ska en vattenförsörjningsplan för hela kommunen antas senast 2017.

Beskrivning av arbetsgång för åtgärdens genomförande:
Vattenförsörjningsplan för Jönköpings kommun (del 1) antogs av kommunfullmäktige 2017-09-28.
Tidplan och kompetens/organisation för genomförande:
Beslut om antagande togs i kommunfullmäktige under september 2017.
Motivering/miljöeffekt:
Dricksvattnet är landets i särklass mest kritiska försörjningssystem och en förutsättning för att samhället ska fungera. Vattenförsörjningsplanen syftar till att peka ut de vattenresurser som är särskilt viktiga för dricksvattenförsörjningen idag och i framtiden, samt inventera de hot och risker som finns mot dessa.
Finansiering:
Finansieras inom vatten- och avloppsverksamheten (dvs med VA-taxa).

Kommentar

Vattenförsörjningsplan för Jönköpings kommun (del 1) antogs av kommunfullmäktige 2017-09-28. Del 2 av vattenförsörjningsplanen utgör mer områdesspecifikt underlag vid planering, byggnation etc.

Dricksvattnet är landets i särklass mest kritiska försörjningssystem och en förutsättning för att samhället ska fungera. Vattenförsörjningsplanen syftar till att peka ut de vattenresurser som är särskilt viktiga för dricksvattenförsörjningen idag och i framtiden, samt inventera de hot och risker som finns mot dessa.

Uppdrag PHU.10.8
Senast ändrad: 2019-09-03
Ansvarig organisation:
  • Tekniska nämnden
Delansvarig:
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
  • Stadsbyggnadsnämnden
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål