search
Sök
menu
Meny

Landsjön

Arbete ska bedrivas för att senast 2016 minska den höga fosforbelastningen och förbättra Landsjöns vattenkvalitet. Efter att de kommunala bräddningarna åtgärdats ska kommunen verka för att minska den negativa vattenregleringen av sjön samt att skyddszoner.

Kommentar

Tekniska kontoret har vidtagit åtgärder för att minska mängden bräddat vatten till Landsjön. Kända bristfälliga avlopp i området håller på att åtgärdas. Jordbrukare och växtodlare kring sjön har år 2010 fått besök av miljökontoret som informerat kring övergödningsproblematiken. Dialog kring möjliga åtgärder förs med jordbrukare och länsstyrelsen. Samarbete med Hushållningssällskapet inlett 2015 angående strukturkalkning som möjlig åtgärd i området (se ny åtgärd).

Uppdrag PHU.6.6
Senast ändrad: 2019-09-03
Ansvarig organisation:
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål Lokala miljömål