search
Sök
menu
Meny

Lilla Nätaren

Möjligheten att förbättra vattenkvaliteten ska utredas senast 2016. Utredningen ska redovisa förslag till åtgärder inklusive kostnadsberäkningar.

Beskrivning av arbetsgång för åtgärdens genomförande:
Samverkan med Lilla Nätarens intresseförening, Länsstyrelsen och Nässjö kommun sker löpande. Lilla Nätarens intresseförening är en viktig och stor del av arbetet också med lokalkännedom mm.
Motivering/miljöeffekt:
Lilla Nätaren och det vattensystem den ingår i (Huskvarnaån vattensystem) har problem med övergödning. En samverkan med Nässjö kommun och Länsstyrelsen möjliggör ett helhetstag om hela systemet.
Finansiering:
Miljömålsanslag och LOVA-bidrag för bland annat utfiskning i Lilla Nätaren.

Kommentar

I nuläget läcker Lilla Nätaren mer näring än vad som tas emot. Fiskreducering har genomförts, där mörtfisk har reducerats med 90%. Ytterligare åtgärder i sjön kan ev komma att behövas och arbetet fortgår. Mycket av problemen med vattenkvaliteten beror fortfarande på tillförsel av näring uppströms Lilla Nätaren. Sommaren 2013 gjordes ett provfiske för att följa upp resultatet av den tidigare utförda fiskreduceringen. Under 2015 och 2016 har ytterligare reduceringsfiske utförts i sjön. Arbetsgrupp startad tillsammans med Länsstyrelsen, Nässjö kommun och Lilla Nätarens intresseförening för att hantera hela systemet och möjliga åtgärder har diskuterats. Detta arbete kommer fortsätta löpande.

Uppdrag PHU.6.3
Senast ändrad: 2019-09-03
Ansvarig organisation:
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Delansvarig:
  • Jönköping Energi AB
  • Länsstyrelsen
  • Nässjö Affärsverk
  • Nässjö kommun
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål Lokala miljömål