search
Sök
menu
Meny

Musslebobäcken

Musslebobäcken är ett biflöde till Lillån Huskvarna och nedre delen av bäcken utgör lek- och uppväxtområde för öring från Vättern. För att utöka tillgängliga lek- och uppväxtområden längre upp i bäcken ska ett partiellt och ett definitivt vandringshinder åtgärdas senast 2019.
Finansiering av denna åtgärd är inte definierad vid beslutstillfället (nov. 2016) varför åtgärden får omprövas i samband med beslut om finansiering.

Beskrivning av arbetsgång för åtgärdens genomförande:
Konsult tog fram förslag på åtgärder och tekniska beskrivningar för att åtgärda det partiella och definitiva vandringshindret i Musslebobäcken. Vattendragsvandring hölls under 2017 med markägare runt Lillån Husqvarna och Musslebobäcken. Det definitiva vandringshindret åtgärdades under hösten 2017. Vandringshindret utgörs av en äldre kraftverkskonstruktion som skapar en fallhöjd som öringen inte klarar av att passera.Vandringshindret åtgärdades genom att vattenflödet styrs in i den äldre turbinsumpen, med hjälp av ett träddämme i fåran. I sumpen togs ett hål där vatten leds in som fisken kan simma igenom.

Det partiella vandringshindret åtgärdades under hösten 2018. Block lades ut i trösklar för att höja vattennivån innan nedan fallet, för att underlätta för fisken att hoppa uppströms.

Tidplan och kompetens/organisation för genomförande:
2015-2018
En förprojektering av vandringshinder och förslag på åtgärder togs fram under 2015 av Jönköping Fiskeribiologi. Miljömålsanslag söktes för finansiering av åtgärder. Vattendragsvandring anordnades under 2017 med markägare.
Det definitiva vandringshindret åtgärdades på 3 dagar ute i fält hösten 2017,och det partiella på 2 dagar med vissa justeringar i efterhand hösten 2018.
Kompetenser: Jönköpings fiskeribiologi, entreprenör, Jönköpings kommun, Länsstyrelsen Jönköpings län.

Motivering/miljöeffekt:
Genom att åtgärda vandringshinder och underlätta fiskvandring ökar förutsättningarna för lyckad öringrekrytering i Musslebobäcken
Finansiering:
MIljömålsanslag

Kommentar

En förprojektering av vandringshinder och förslag på åtgärder för Musslebobäcken togs fram under 2015 av Jönköping Fiskeribiologi. Miljömålsanslag söktes för finansiering. Vattendragsvandring anordnades under 2017 med markägare

Konsult tog fram förslag på åtgärder och tekniska beskrivningar för att åtgärda det partiella och definitiva vandringshindret i Musslebobäcken. Vattendragsvandring hölls under 2017 med markägare runt Lillån Husqvarna och Musslebobäcken. Det definitiva åtgärdades under hösten 2017.
Vandringshindret utgörs av en äldre kraftverkskonstruktion som skapar en fallhöjd som öringen inte klarar av att passera.Vandringshindret åtgärdades genom att vattenflödet styrs in i den äldre turbinsumpen, med hjälp av ett träddämme i fåran. I sumpen togs ett hål där vatten leds in som fisken kan simma igenom.

Det partiella vandringshindret åtgärdades under hösten 2018. Block lades ut i trösklar för att höja vattennivån innan nedan fallet, för att underlätta för fisken att hoppa uppströms.

Genom att åtgärda vandringshinder och underlätta fiskvandring ökar förutsättningarna för lyckad öringrekrytering, vilket på sikt leder till en ökad smoltproduktion och mer öring som vandrar ut i Vättern.

Uppdrag PHU.6.23
Senast ändrad: 2020-08-07
Ansvarig organisation:
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål Lokala miljömål