search
Sök
menu
Meny

Strukturkalkning – Landsjön

Strukturkalkning är en möjlig åtgärd för att minska läckaget av näringsämnen från jordbruksmarker med lerjordar. Senast 2017 ska en utredning göras om strukturkalkning kan utföras i Landsjöns avrinningsområde.

Beskrivning av arbetsgång för åtgärdens genomförande:
Hushållningssällskapet utför utredningen i samråd med miljö- och hälsoskyddskontoret 2016. Utvärdering och diskussion om resultatet början på 2017.
Motivering/miljöeffekt:
Landsjön har problem med övergödning. Åtgärden minskar näringsläckage från närliggande jordbruksmarker men är endast applicerbar på lerjordar. En utredning behövs därför för att utröna om Landsjöns avrinningsområde passar för åtgärden.
Finansiering:
Ordinarie budget.

Kommentar

Utredningen är klar och resultatet visar att området är lämplig för strukturkalkning som åtgärd.

Uppdrag PHU.6.2.2
Senast ändrad: 2019-09-03
Ansvarig organisation:
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Delansvarig:
  • Hushållningssällskapet
  • LRF
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål Lokala miljömål