search
Sök
menu
Meny

Röttleån

Möjligheten att förbättra vattenkvaliteten ska utredas senast 2016. Utredningen ska redovisa förslag till åtgärder inklusive kostnadsberäkningar.

Kommentar

2011-2014 har inventering av enskilda avlopp genomförts och arbete med att åtgärda de avlopp som klassats som bristfälliga pågår. Samverkan med LRF och Länsstyrelsen med fokus på Röttleån avrinningsområde startas. Inom arbetet med vattenförvaltningen är en rad möjliga åtgärder listade i VISS. Exempel på åtgärder är anpassade och/eller ekologiskt funktionella kantzoner längs jordbruksmark och anläggande av våtmarker för näringsretention.

Uppdrag PHU.6.1
Senast ändrad: 2019-09-03
Ansvarig organisation:
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Delansvarig:
  • Jönköping Energi AB
Kontakt: