search
Sök
menu
Meny

Nationella miljökvalitetsmål

Här redovisas kommunens nyckeltal och åtgärder indelade utifrån de nationella miljökvalitetsmålen.

Målen utgörs på en övergripande nivå av de 14 nationella miljömål som Jönköpings kommun berörs av. Dessa har i vissa fall även brutits ned i mätbara lokala mål som redovisas under 16 olika områden. Vilka områden som berörs av respektive nationellt mål hittar du under fliken Lokala mål.

Målområden

Generationsmålet

MiljökvalitetsmålNM.0

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Begränsad klimatpåverkan

MiljökvalitetsmålNM.1

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.

Trend:  27 av 46 indikatorer har en positiv trend
Uppdragsstatus:  19 av 48 uppdrag är genomförda

Frisk luft

MiljökvalitetsmålNM.2

Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.

Trend:  7 av 12 indikatorer har en positiv trend
Uppdragsstatus:  1 av 4 uppdrag är genomförda

Bara naturlig försurning

MiljökvalitetsmålNM.3

De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska heller inte öka korrosionshastigheten i markförlagda tekniska material, vattenledningssystem, arkeologiska föremål och hällristningar.

Trend:  5 av 9 indikatorer har en positiv trend
Uppdragsstatus:  1 av 2 uppdrag är genomförda

Giftfri miljö

MiljökvalitetsmålNM.4

Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.

Trend:  3 av 12 indikatorer har en positiv trend
Uppdragsstatus:  20 av 29 uppdrag är genomförda

Skyddande ozonskikt

MiljökvalitetsmålNM.5

Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot
skadlig UV-strålning.

Säker strålmiljö

MiljökvalitetsmålNM.6

Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strålning.

Ingen övergödning

MiljökvalitetsmålNM.7

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.

Trend:  2 av 4 indikatorer har en positiv trend
Uppdragsstatus:  8 av 13 uppdrag är genomförda

Levande sjöar och vattendrag

MiljökvalitetsmålNM.8

Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet skall nås inom en generation.

Trend:  0 av 5 indikatorer har en positiv trend
Uppdragsstatus:  17 av 28 uppdrag är genomförda

Grundvatten av god kvalitet

MiljökvalitetsmålNM.9

Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.

Trend:  0 av 2 indikatorer har en positiv trend
Uppdragsstatus:  3 av 3 uppdrag är genomförda

Myllrande våtmarker

MiljökvalitetsmålNM.11

Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.

Uppdragsstatus:  2 av 5 uppdrag är genomförda

Levande skogar

MiljökvalitetsmålNM.12

Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.

Trend:  2 av 3 indikatorer har en positiv trend
Uppdragsstatus:  1 av 6 uppdrag är genomförda

Ett rikt odlingslandskap

MiljökvalitetsmålNM.13

Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.

Trend:  1 av 3 indikatorer har en positiv trend
Uppdragsstatus:  1 av 5 uppdrag är genomförda

God bebyggd miljö

MiljökvalitetsmålNM.15

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.

Trend:  19 av 37 indikatorer har en positiv trend
Uppdragsstatus:  33 av 69 uppdrag är genomförda

Ett rikt växt- och djurliv

MiljökvalitetsmålNM.16

Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.

Trend:  2 av 4 indikatorer har en positiv trend
Uppdragsstatus:  11 av 23 uppdrag är genomförda
Projekt NM
Senast ändrad: 2021-12-22