search
Sök
menu
Meny

Begränsad klimatpåverkan

Sol
Illustratör: Tobias Flygar

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.

Jönköping har antagit flera lokala mål som bidrar till att uppfylla det nationella målet Begränsad klimatpåverkan. De lokala målen hittar du här:

Miljökvalitetsmål NM.1
Senast ändrad: 2020-04-01
Delansvarig: